Jon Georg Dale (1984) er landbruks- og matminister. Landbruks- og matministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens landbruks- og matpolitikk.
Publisert:
Foto: Privat
Vi vil styrke muligheten til å bli heltidsbonde og gi mulighet til den enkelte til å utvikle seg som selvstendig næringsdrivende. For å få økt matproduksjon må vi legge til rette for at dette premieres. Det er ikke størrelsen på gården som bestemmer om man kan bli heltidsbonde, men hva man gjør ut av gårdens ressurser. Vi arbeider for å avbyråkratisere og forenkle hverdagen til bonden og næringen og premiere økt matproduksjon. Vi vil ha mindre stat – mer mat.

10 saker som er gjennomført i regjering:
  • De tre jordbruksoppgjørene vi har hatt ansvaret for har vært tidenes forenkling og avbyråkratisering av jordbruket. Vi har fått flertall for 40 slike tiltak som gjør at bonden skal bestemme mer og staten mindre.
  • Vi har lagt til rette for en mer lønnsom og konkurransedyktig skognæring. Siden FrP kom i regjering har vi økt bevilgningene til skogsbilveier med 75 prosent. I 2016 dobles tilskuddene til tømmerkaier, til 45,5 millioner kroner. Slik legger vi til rette for at mer tømmer kan hogges og flere verdier og arbeidsplasser kan skapes i distrikts-Norge.
  • Vi har gjennomført en vridning av tilskuddene til landbruket. Nå premieres matprodusentene, der bønder nå får mindre betalt for å ha sau gående, og mer for å faktisk produsere kjøtt.
  • Prioriterer heltidsbonden. De tre jordbruksavtalene vi har ansvaret for er en klar satsing på økt matproduksjon og heltidsbonden. Vi har gjort tilskuddsordningene mer rettferdig ved at man får tilskudd for alle dyr, og ikke bare opp til et visst antall. Dette gjør at det lønner seg å produsere mer mat.
  • Vi har styrket produksjonsfriheten til bonden gjennom å doble melkekvotene og konsesjonsgrensene for kylling- og kalkunproduksjon.
  • Vi er opptatt av å bekjempe dyremishandling og har intensivert arbeidet med å styrke dyrevelferden. Da Frp kom i regjering ba vi Mattilsynet bruke mindre tid på kontoret og mer tid på tilsynsbesøk. Mattilsynet har økt antall tilsyn med 23 prosent fra 2013 til 2015. Dette er viktig for å avsløre flere overgrep mot dyr.
  • Vi har omorganisert Mattilsynet og redusert fra 3 til 2 forvaltningsnivåer, samt redusert antall lederstillinger i tilsynet med 30 prosent.
  • Med FrP i regjering er kampen mot dyremishandling trappet opp. I 2015 opprettet vi et forsøksprosjekt med dyrepoliti i Sør-Trøndelag. Dette utvides til Rogaland.
  • Det er stor optimisme og investeringslyst i norsk jordbruk. Det er viktig for rekrutteringen til landbruket og for å nå målet om økt matproduksjon at bonden har mulighet til å modernisere gården, og derfor har regjeringen styrket investeringstilskuddet betydelig.
  • Stimulerer til å bruke utmarksressursene våre gjennom beiting for husdyr. Det betyr betre dyrevelferd, bedre utnyttelse av grasressursene og at kulturlandskapet blir holdt i hevd.